Thực phẩm thực dưỡng

Bản chất con người và vũ trụ là hòa hợp, thực phẩm thực dưỡng giúp để tạo lập ra một sự quân bình, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Bản chất con người và vũ trụ là hòa hợp, thực phẩm thực dưỡng giúp để tạo lập ra một sự quân bình, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.