Thực phẩm sạch

Thực phẩm sạch được cung cấp tại HAP Green đảm bảo các yếu tố an toàn: giống,đất và giá thể, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch