Thực phẩm sạch

Thực phẩm sạch được cung cấp tại HAP Green đảm bảo các yếu tố an toàn: giống,đất và giá thể, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Thực phẩm sạch được cung cấp tại HAP Green đảm bảo các yếu tố an toàn: giống,đất và giá thể, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch