Rau sạch Đà Nẵng

Rau sạch Đà Nẵng được cung cấp tại HAP Green đảm bảo về các yếu tố an toàn như : giống, đất, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Rau sạch Đà Nẵng được cung cấp tại HAP Green đảm bảo về các yếu tố an toàn như : giống, đất, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch