Rau sạch Đà Nẵng

Rau sạch Đà Nẵng được cung cấp tại HAP Green đảm bảo về các yếu tố an toàn như : giống, đất, phân bón, nước tưới, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch